Share
Explore

icon picker
Cách Đặt Tên Cho Vong Linh Thai Nhi? Cách Gửi Con Lên Chùa

Để giúp linh hồn thai nhi sớm siêu thoát, và để không có sự vương vấn trần gian hay oán hận với cha mẹ vì không được sinh ra, việc đặt tên cho bé trước khi thực hiện nghi thức cầu siêu là cần thiết
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.