Share
Explore

Nghi Thức Tụng Kinh Phổ Môn – Cần Lưu Ý Điều Gì?

thường được sử dụng để cầu nguyện và trong những dịp quan trọng với hy vọng mang đến bình an và mưa thuận gió hòa. Đây cũng là một trong những điều quan trọng bật nhất khi thực hành bộ kinh này. Hãy cùng
tìm hiểu là những thông tin về bản này cũng như cách tụng Kinh Phổ Môn tạ nhà.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.