สิ่งที่เราเป็นกังวลมากที่สุด คือ เรื่องการเดินทางที่ลูกคงไม่สามารถยิงยาวการเดินทางได้
เราเลยมองว่า ขาไปเราแวะพักนอนที่เขาใหญ่
เราต้องแวะพักเดินทางแทบทุกสามชั่วโมง หรือสองชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อม
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.