Skip to content
Siratt office : Si Rattana Muban INFO
Share
Explore


Blanks GPS
4
Tambon
Muban No.
Muban Connect
Tambon ID
Muban Name
Headman
Position
TEL
Contact
Postman
Muban ID(ToText)
Tambon
Muban No.
Muban Connect
Tambon ID
Muban Name
Headman
Position
TEL
Contact
Postman
Muban ID(ToText)
ตูม
12
01
01-01 : ตูม
01
ตูม
นายสุทอง สิมศรี
ผู้ใหญ่บ้าน
Line
จอมศรี ลาวเมือง
01-01 : ตูม
02
01-02 : ตูมพัฒนา
01
ตูมพัฒนา
นายสิรวิชญ์ เบ้าเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน
(082) 860-1188
Line
จอมศรี ลาวเมือง
01-02 : ตูมพัฒนา
03
01-03 : ศรีพะเนา
01
ศรีพะเนา
นางอรัญญา มะตูม
ผู้ใหญ่บ้าน
(099) 625-5698
จอมศรี ลาวเมือง
01-03 : ศรีพะเนา
04
01-04 : หนองกันจง
01
หนองกันจง
สมนิตย์ ขุนพรหม
ผู้ใหญ่บ้าน
จอมศรี ลาวเมือง
01-04 : หนองกันจง
05
01-05 : โนนสวน
01
โนนสวน
นายสุริยัน วิลา
ผู้ใหญ่บ้าน
(090) 226-4045
จอมศรี ลาวเมือง
01-05 : โนนสวน
06
01-06 : ไฮ
01
ไฮ
นายแจ่ม เผื่อแผ่
ผู้ใหญ่บ้าน
(093) 074-1714
จอมศรี ลาวเมือง
01-06 : ไฮ
07
01-07 : โนนสะอาด
01
โนนสะอาด
นางทองใส จันทา
ผู้ใหญ่บ้าน
(086) 259-9894
Line
จอมศรี ลาวเมือง
01-07 : โนนสะอาด
08
01-08 : บก
01
บก
นายสมเกียรติ ลีลาศ
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 321-1176
จอมศรี ลาวเมือง
01-08 : บก
09
01-09 : ตูมกระแซงราษฎร์
01
ตูมกระแซงราษฎร์
นางสาวชรินรัตน์ ลาวเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน
จอมศรี ลาวเมือง
01-09 : ตูมกระแซงราษฎร์
10
01-10 : สามสิบเอ็ดพัฒนา
01
สามสิบเอ็ดพัฒนา
นายทองใสย์ เดชแพง
ผู้ใหญ่บ้าน
(062) 174-6772
Line
จอมศรี ลาวเมือง
01-10 : สามสิบเอ็ดพัฒนา
11
01-11 : ศรีพะเนาใต้
01
ศรีพะเนาใต้
นายจำเนียน ส่วงเมา
ผู้ใหญ่บ้าน
(086) 076-6335
Line
จอมศรี ลาวเมือง
01-11 : ศรีพะเนาใต้
12
01-12 : ศรีพะเนาตะวันออก
01
ศรีพะเนาตะวันออก
นายสุวิทย์ เรื่อเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน
(089) 945-2796
Line
จอมศรี ลาวเมือง
01-12 : ศรีพะเนาตะวันออก
12
Count
12
Count Unique
พิงพวย
14
01
02-01 : พิงพวยตะวันตก
02
พิงพวยตะวันตก
นายประโนม มะโนชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน
(086) 247-6056
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-01 : พิงพวยตะวันตก
02
02-02 : ศิลาทอง
02
ศิลาทอง
นายปรีชา สุจันทา
ผู้ใหญ่บ้าน
(081) 358-6161
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-02 : ศิลาทอง
03
02-03 : ตระกวน
02
ตระกวน
นายวุฒิชัย สัตพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน
(093) 414-8961
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-03 : ตระกวน
04
02-04 : หนองจิก
02
หนองจิก
นายสมพันธ์ พันธ์แก่น
ผู้ใหญ่บ้าน
(082) 152-0469
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-04 : หนองจิก
05
02-05 : บก
02
บก
นายโพธิ์ บุญร่วม
ผู้ใหญ่บ้าน
(083) 371-1125
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-05 : บก
06
02-06 : หนองสังข์
02
หนองสังข์
นายวิหาร ภัยวงค์
กำนัน
(087) 259-0432
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-06 : หนองสังข์
07
02-07 : พิงพวย
02
พิงพวย
นายศร นิลพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-07 : พิงพวย
08
02-08 : ห้วย
02
ห้วย
นายพลบุญ มโนชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน
(061) 648-7399
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-08 : ห้วย
09
02-09 : พิงพวยใต้
02
พิงพวยใต้
นายวินิจ คำเหลือ
ผู้ใหญ่บ้าน
(062) 434-6198
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-09 : พิงพวยใต้
10
02-10 : โนนทอง
02
โนนทอง
นางวัฒนา ชนทิน
ผู้ใหญ่บ้าน
(081)070-5301
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-10 : โนนทอง
11
02-11 : หนองสังข์ตะวันออก
02
หนองสังข์ตะวันออก
นายยศ สุดา
ผู้ใหญ่บ้าน
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-11 : หนองสังข์ตะวันออก
12
02-12 : พิงพวยตะวันออก
02
พิงพวยตะวันออก
นายทองพูน ชั้นตรา
ผู้ใหญ่บ้าน
(086) 253-6474
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-12 : พิงพวยตะวันออก
13
02-13 : พิงพวยเหนือ
02
พิงพวยเหนือ
นายบุญยืน ลิลาด
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 171-5131
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-13 : พิงพวยเหนือ
14
02-14 : โนนหนองพิงพวย
02
โนนหนองพิงพวย
นายสุพันธ์ ไชยคง
ผู้ใหญ่บ้าน
(096) 026-0155
Line
โชติวรรณ รุ่งหล้า
02-14 : โนนหนองพิงพวย
14
Count
14
Count Unique
ศรีแก้ว
15
01
03-01 : ศรีแก้ว
03
ศรีแก้ว
นายสุพจน์ ซุ้มตะคบ
ผู้ใหญ่บ้าน
(093) 439-9809
Line
มานะ สารพันธ์
03-01 : ศรีแก้ว
02
03-02 : ตะเคียน
03
ตะเคียน
นายปรีดา ประหยัด
ผู้ใหญ่บ้าน
(088) 528-3001
มานะ สารพันธ์
03-02 : ตะเคียน
03
03-03 : หนองเทา
03
หนองเทา
นายบุญเหรียญ เกษาชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน
(088) 362-7405
มานะ สารพันธ์
03-03 : หนองเทา
04
03-04 : สะพุงน้อย
03
สะพุงน้อย
นายประยูร พะวงษ์แสง
ผู้ใหญ่บ้าน
Line
เกศินี คลซื่อ
03-04 : สะพุงน้อย
05
03-05 : ศรีโพธิ์แก้ว
03
ศรีโพธิ์แก้ว
นายวิชัย มณีโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 182-3572
Line
มานะ สารพันธ์
03-05 : ศรีโพธิ์แก้ว
06
03-06 : หนองถ่ม
03
หนองถ่ม
นายนพดล วรรณา
ผู้ใหญ่บ้าน
(082) 910-5856
เกศินี คลซื่อ
03-06 : หนองถ่ม
07
03-07 : หนองแคน
03
หนองแคน
นายปราณี คำโสม
ผู้ใหญ่บ้าน
(085) 017-6572
Line
เกศินี คลซื่อ
03-07 : หนองแคน
08
03-08 : ตระกาจ
03
ตระกาจ
นายทองดี บุตรนามรัก
ผู้ใหญ่บ้าน
(089)992-6716
เกศินี คลซื่อ
03-08 : ตระกาจ
09
03-09 : ตาแบน
03
ตาแบน
นายสมชาย อาการ
ผู้ใหญ่บ้าน
(087) 913-0542
Line
มานะ สารพันธ์
03-09 : ตาแบน
10
03-10 : เหล็ก
03
เหล็ก
นายภูมินทร์ นิลเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน
(083) 3735697
มานะ สารพันธ์
03-10 : เหล็ก
11
03-11 : โคน
03
โคน
นายสาลี เกษี
ผู้ใหญ่บ้าน
(087) 239-4095
เกศินี คลซื่อ
03-11 : โคน
12
03-12 : ตะเคียนเหนือ
03
ตะเคียนเหนือ
นายสมานมิตร นิลเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน
(086) 247-2456
Line
มานะ สารพันธ์
03-12 : ตะเคียนเหนือ
13
03-13 : หนองบัว
03
หนองบัว
นายประจักษ์  ผิวงาม
กำนัน
(065) 265-9535
มานะ สารพันธ์
03-13 : หนองบัว
14
03-14 : ศรีแก้วกลาง
03
ศรีแก้วกลาง
นายพรศักดิ์ วอทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
(089)976-1591
มานะ สารพันธ์
03-14 : ศรีแก้วกลาง
15
03-15 : สำโรงระวี
03
สำโรงระวี
นายบุญเกิด ตาอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 152-5408
Line
เกศินี คลซื่อ
03-15 : สำโรงระวี
15
Count
15
Count Unique
ศรีโนนงาม
10
01
04-01 : โนนงาม
04
โนนงาม
นายสมหวัง มนพรมมา
ผู้ใหญ่บ้าน
(087) 145-3934
เฉลิมชัย รักธง
04-01 : โนนงาม
02
04-02 : หนองรุง
04
หนองรุง
นายแสวง ปลูกพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน
(081) 132-4579
เฉลิมชัย รักธง
04-02 : หนองรุง
03
04-03 : ตาเหมา
04
ตาเหมา
นายประสิทธิ์ ภูมสถาน
ผู้ใหญ่บ้าน
(080) 154-3560
เฉลิมชัย รักธง
04-03 : ตาเหมา
04
04-04 : หนองใหญ่ตาไทย
04
หนองใหญ่ตาไทย
นายบุญน้อม ภาษี
ผู้ใหญ่บ้าน
(084) 936-1282
เฉลิมชัย รักธง
04-04 : หนองใหญ่ตาไทย
05
04-05 : โนนแก
04
โนนแก
นายโชคชัย บัวจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
เฉลิมชัย รักธง
04-05 : โนนแก
06
04-06 : โนนหนองบัว
04
โนนหนองบัว
นายทองเกิด บุญรักษา
ผู้ใหญ่บ้าน
(065) 315-1943
เฉลิมชัย รักธง
04-06 : โนนหนองบัว
07
04-07 : หนองหัวลิง
04
หนองหัวลิง
นางณัฐธยา ปรารถชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน
(088) 479-4019
Line
เฉลิมชัย รักธง
04-07 : หนองหัวลิง
08
04-08 : ตาไทย
04
ตาไทย
นายสุริยา โพธิ์อุดม
ผู้ใหญ่บ้าน
(080) 153-6811
Line
เฉลิมชัย รักธง
04-08 : ตาไทย
09
04-09 : หนองโบสถ์
04
หนองโบสถ์
นายทองมูล   โยธี
กำนัน
(088) 085-2562
เฉลิมชัย รักธง
04-09 : หนองโบสถ์
10
04-10 : หนองรุงน้อย
04
หนองรุงน้อย
นายสมพร พิศสายพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน
(081) 072-4068
เฉลิมชัย รักธง
04-10 : หนองรุงน้อย
10
Count
10
Count Unique
สระเยาว์
14
01
05-01 : สระเยาว์
05
สระเยาว์
นายวัชรมงคล ประเสริฐชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน
สำรวย คำศรี
05-01 : สระเยาว์
02
05-02 : บัวน้อย
05
บัวน้อย
นายบุญส่ง ทองดี
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 229-9400
Line
สำรวย คำศรี
05-02 : บัวน้อย
03
05-03 : ปุน
05
ปุน
นายพิศาล โทศก
ผู้ใหญ่บ้าน
(065) 237-1658
สำรวย คำศรี
05-03 : ปุน
04
05-04 : บัวใหญ่
05
บัวใหญ่
นายสุนทร ชุมชื่น
ผู้ใหญ่บ้าน
(093) 087-1733
Line
สำรวย คำศรี
05-04 : บัวใหญ่
05
05-05 : ขนาด
05
ขนาด
นายสว่าง แก่นแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน
(089) 578-2831
สำรวย คำศรี
05-05 : ขนาด
06
05-06 : สลับ
05
สลับ
นายพัชรพล ศรีภิรมย์
ผู้ใหญ่บ้าน
(093) 513-9269
สำรวย คำศรี
05-06 : สลับ
07
05-07 : ตายู
05
ตายู
นายสันต์ภพ มะณีจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
(088) 125-0452
Line
สำรวย คำศรี
05-07 : ตายู
08
05-08 : กล้วย
05
กล้วย
นางบัวผัน กาลพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน
Line
สำรวย คำศรี
05-08 : กล้วย
09
05-09 : โนนสะอาด
05
โนนสะอาด
นายมณีไพร ภารินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
สำรวย คำศรี
05-09 : โนนสะอาด
10
05-10 : กันจาน
05
กันจาน
นายสุข สายทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
(087) 866-4250
Line
สำรวย คำศรี
05-10 : กันจาน
11
05-11 : หนองโดน
05
หนองโดน
นุชรินทร์ ผลประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน
(086) 146-6134
สำรวย คำศรี
05-11 : หนองโดน
12
05-12 : ศรีสุข
05
ศรีสุข
นายอภิสิทธิ์ ทุมมา
ผู้ใหญ่บ้าน
(080) 739-7070
Line
สำรวย คำศรี
05-12 : ศรีสุข
13
05-13 : โนนคำแก้ว
05
โนนคำแก้ว
นางวันดี นางวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน
Line
สำรวย คำศรี
05-13 : โนนคำแก้ว
14
05-14 : ศรีโพธิ์งาม
05
ศรีโพธิ์งาม
นายสมชาย หัสถา
ผู้ใหญ่บ้าน
(083) 371-8659
Line
สำรวย คำศรี
05-14 : ศรีโพธิ์งาม
14
Count
14
Count Unique
สะพุง
14
01
06-01 : สะพุง
06
สะพุง
นายปิยะณัฐ คำมา
ผู้ใหญ่บ้าน
(084) 828-7587
Line
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-01 : สะพุง
02
06-02 : จอก
06
จอก
นางทองอินทร์ ขันทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
(090) 035-4917
เกศินี คลซื่อ
06-02 : จอก
03
06-03 : ทุ่งสว่าง
06
ทุ่งสว่าง
นายสมบูรณ์ ไชยชาญ
ผู้ใหญ่บ้าน
(082) 136-7318
Line
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-03 : ทุ่งสว่าง
04
06-04 : ปละ
06
ปละ
นายศรชัย สารทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
(090) 250-6727
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-04 : ปละ
05
06-05 : อานวย
06
อานวย
นายประจักษ์ตรี หอมจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-05 : อานวย
06
06-06 : หนองขาม
06
หนองขาม
นางรุธิรา สุขสำราญ
ผู้ใหญ่บ้าน
(089) 938-4075
เกศินี คลซื่อ
06-06 : หนองขาม
07
06-07 : หนองอะเลา
06
หนองอะเลา
นายสเลียว จันศรี
ผู้ใหญ่บ้าน
(080) 025-2447
เกศินี คลซื่อ
06-07 : หนองอะเลา
08
06-08 : จีเนียว
06
จีเนียว
นายสม วันเพ็ง
ผู้ใหญ่บ้าน
(081) 082-8520
เกศินี คลซื่อ
06-08 : จีเนียว
09
06-09 : โพนทอง
06
โพนทอง
นายสุรศักดิ์ เชื้อดี
ผู้ใหญ่บ้าน
(095) 602-6537
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-09 : โพนทอง
10
06-10 : ไผ่งาม
06
ไผ่งาม
นายสนาน ศรีสะอาด
ผู้ใหญ่บ้าน
(080) 154-6435
Line
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-10 : ไผ่งาม
11
06-11 : จะกอง
06
จะกอง
นายนิยม หอมจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
(091) 341-0517
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-11 : จะกอง
12
06-12 : ทุ่งระวี
06
ทุ่งระวี
นายศิริราช อ้อมชมภู
ผู้ใหญ่บ้าน
(097) 075-4663
เกศินี คลซื่อ
06-12 : ทุ่งระวี
13
06-13 : นาเจริญ
06
นาเจริญ
นายศรีณรงค์ สายสังข์
ผู้ใหญ่บ้าน
(083) 486-6249
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-13 : นาเจริญ
14
06-14 : ศรีสว่างพัฒนา
06
ศรีสว่างพัฒนา
นายพรชัย  กล้าเกิด
กำนัน
(095) 363-4267
อภิสิทธิ์ ลาวเมือง
06-14 : ศรีสว่างพัฒนา
14
Count
14
Count Unique
เสื่องข้าว
11
01
07-01 : เสื่องข้าว
07
เสื่องข้าว
นายสุกิต สงโสด
ผู้ใหญ่บ้าน
(087) 255-5469
วีระวุฒิ สงโสด
07-01 : เสื่องข้าว
02
07-02 : กระหวัน
07
กระหวัน
นายบุญเนื่อง บุญทะสิม
ผู้ใหญ่บ้าน
(087) 710-2012
วีระวุฒิ สงโสด
07-02 : กระหวัน
03
07-03 : จานบัว
07
จานบัว
นายสมิง อุ่นเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 461-8450
Line
วีระวุฒิ สงโสด
07-03 : จานบัว
04
07-04 : หนองปิงโปง
07
หนองปิงโปง
นายอ่อนศรี สายตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน
(092) 716-6336
Line
วีระวุฒิ สงโสด
07-04 : หนองปิงโปง
05
07-05 : โนนแสนคำ
07
โนนแสนคำ
นายธวัชชัย พรมวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
(091) 019-6897
วีระวุฒิ สงโสด
07-05 : โนนแสนคำ
06
07-06 : โนนแสง
07
โนนแสง
นายสัมฤทธิ์ สายทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 319-4378
วีระวุฒิ สงโสด
07-06 : โนนแสง
07
07-07 : โนนสมบูรณ์
07
โนนสมบูรณ์
นายสถิต บุดดี
ผู้ใหญ่บ้าน
(084) 888-5048
วีระวุฒิ สงโสด
07-07 : โนนสมบูรณ์
08
07-08 : โนนสว่าง
07
โนนสว่าง
นายต๊อง คำแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน
(084) 476-8396
Line
วีระวุฒิ สงโสด
07-08 : โนนสว่าง
09
07-09 : หนองกระแซง
07
หนองกระแซง
นางสังเวียน สาลี
ผู้ใหญ่บ้าน
(085) 499-31170
วีระวุฒิ สงโสด
07-09 : หนองกระแซง
10
07-10 : นาสมบูรณ์
07
นาสมบูรณ์
นายทองคำ เพ็งแจ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน
(098) 201-9654
Line
วีระวุฒิ สงโสด
07-10 : นาสมบูรณ์
11
07-11 : กระหวันพัฒนา
07
กระหวันพัฒนา
นายเพื่อน ทองสุข
ผู้ใหญ่บ้าน
(081) 096-6098
วีระวุฒิ สงโสด
07-11 : กระหวันพัฒนา
11
Count
11
Count Unique
90
Count
88
Count Unique

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.