Skip to content
Brand Positioning for NextAcademy
Share
Explore

Brand Positioning for NextAcademy


Hoạch định các yếu tố của một Brand Positioning

Positioning for NextAcademy.png


4C’s Analysis

Đây là mô hình để xác định tiềm lực của NextAcademy so với thị trường về:
Company Insight
Category Insight
Consumer Insight
Culture InsightWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.