Skip to content
100 Days of DTC Career
Share
Explore

XXX Days of DTC Career

Dự án ý tưởng 100 Days of DTC Career -

Mục tiêu Brainstorm
Ý tưởng thực thi chương trình
Ideas
Đề xuất Brainstorm → Đối tượng mục tiêu: Những người tìm hiểu, yêu thích công nghệ
Outcome Challenge → Challenge theo từng chặng

Mục tiêu chính
Educate thị trường nghề DTC

Đối tượng mục tiêu
Những người tìm hiểu, yêu thích công nghệ.

Objective

Tạo ra một thử thách cho học viên tham gia học hỏi & thực hành nghề DTC và chia sẻ thử thách này khi hoàn thành mỗi chặng trên các kênh social

Phrases

Courses Structure

Tổng quan khóa học sẽ chia ra làm 3 phần:
Beginner
Intermediate
Advanced

Trong từng cấu trúc khóa học trong 1 ngày sẽ chia ra:
Lý thuyết (40%) → Thực hành (60%)

Các file thư mục sẽ bao gồm:
File video bài học
Script kèm theo
Kết quả bài thực hành


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.