Share
Explore

icon picker
Kiến Tánh Thành Phật

Từ bao đời nay, con người luôn khao khát tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, những điều này lại luôn nằm ngoài tầm với của chúng ta, bởi vì chúng ta chưa nhận thức được bản chất chân thật của bản thân. Kiến Tánh Thành Phật chính là con đường dẫn đến sự nhận thức này, giúp con người thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau và đạt được giác ngộ. Trong bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về .

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.