Share
Explore

icon picker
Dung nhan Phật tốt lạ lùng – Nghi lễ Tán Phật

Dung nhan Phật tốt lạ lùng” là câu thơ đầu tiên trong bài Kệ Tán Phật.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.