Share
Explore

icon picker
Nghi Thức Tụng Kinh Sám Hối Hồng Danh

Last edited 24 seconds ago by Ngọc Anh Khuê Bùi
Trong Phật giáo, sám hối không phải là việc “rửa tội” hay xá tội như một số quan niệm của các tôn giáo khác mà là hành động mạnh dạn thừa nhận lỗi lầm của mình rồi tự sửa chữa. Đạo Phật khôn ngoan chưa bao giờ tin rằng có một vị thần nào có thể tha thứ hay buộc tội, nhưng sám hối là một phương pháp tự kiểm điểm, nhằm hoàn thiện cho mỗi người con của Đức Phật trên con đường tìm đến Thượng Đế học Phật. Có thể coi đó là con đường chuyển hóa nghiệp chướng trong quá trình hoàn thiện nhân cách của một con người từ chỗ phàm phu đến Phật quả. Và giúp con người một phần giảm bớt tội lỗi.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.