Share
Explore

PM3100 Conotec - DS-SH - Chân RS485 - (-39~80℃)

Bộ điều khiển nhiệt độ PM3100 Conotec thuộc dòng PM, loại Đồng hồ nhiệt độ, dải nhiệt độ -39~80℃, đầu vào cảm biến DS-SH. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.