Share
Explore

Nhãn in PT-509W GIGA ELECTRIC - 9mm - 16m - Trắng

Nhãn in PT-509W GIGA ELECTRIC chiều rộng 9mm, chiều dài 16m, màu sắc trắng, dùng cho MAX LM-500/500W/550/550W, phương pháp in truyền nhiệt. Không thấm nước, chống dầu, chống dẻo. Chi tiết: https://hoplongtech.com/products/pt-509w

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.