Share
Explore

GG-SV1.25-4-Y Giga Electric màu vàng - Đầu cốt chỉa phủ nhựa

Đầu cốt chỉa phủ nhựa GG-SV1.25-4-Y Giga Electric màu vàng với độ rộng càng 4.3mm, dòng định mức lmax=9A, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16). Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.