Share
Explore

GG-RV5.5-5-BK Giga Electric lmax=9A 5.3mm Đen

Đầu cốt vòng phủ nhựa GG-RV5.5-5-BK Giga Electric dòng định mức lmax=9A, màu sắc đen, độ rộng càng 5.3mm, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 9.5x25.5x8.3x12.5x6.7mm Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.