Share
Explore

GG-RV2-5-B Giga Electric lmax=9A 5.3mm Xanh dương

Đầu cốt vòng phủ nhựa GG-RV2-5-B Giga Electric dòng định mức lmax=9A, màu sắc 5 mm, độ rộng càng 5.3mm, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 8.5x22.5x7.75x10x4.9mm. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.