Share
Explore

GG-RV1.25-8-BK Giga Electric lmax=9A 8.4mm Đen

Đầu cốt vòng phủ nhựa GG-RV1.25-8-BK Giga Electric dòng định mức lmax=9A, màu sắc 1.5mm, độ rộng càng 8.4mm, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 11.6x27.5x11.1x10x4.3mm. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.