Share
Explore

GG-PTV2-13-R Giga Electric lmax=27A 1.9mm Xanh dương

Đầu cốt pin tròn đặc GG-PTV2-13-R Giga Electric dòng định mức lmax=27A, tiết diện cáp sử dụng 1.5~2.5mm2 (16-14), chiều dài pin tiếp xúc 1.9mm, màu sắc xanh dương. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.