Share
Explore

GG-PTV1.25-10-Y Giga Electric - Đầu cốt pin tròn đặc, màu đỏ

GG-PTV1.25-10-Y Giga Electric - Đầu cốt pin tròn đặc, dòng định mức lmax=19A, màu đỏ, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.