Share
Explore

GG-BV5.5-B Giga Electric lmax=48A 3.4mm Xanh dương

Đầu cốt nối phủ nhựa GG-BV5.5-B Giga Electric dòng định mức lmax=48A, tiết diện cáp sử dụng 4-6mm2 (12-10), độ rộng càng 3.4mm, màu sắc xanh dương . Chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước IxdxL: 15x3.4x26mm. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.