Share
Explore

GG-BV-1-R Giga Electric lmax=19A 1.7mm Đỏ

Đầu cốt nối phủ nhựa GG-BV-1-R Giga Electric dòng định mức lmax=19A, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), độ rộng càng 1.7mm, màu sắc đỏ. Chất liệu đồng thau phủ nhựa. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.