Share
Explore

CNT-2SHAR-1 Conotec - 230VAC 50/60Hz, 2 relay, Chân RS485

CNT-2SHAR-1 Conotec thuộc dòng CNT, loại Đồng hồ nhiệt độ, điện áp cung cấp 230VAC 50/60Hz, đầu vào cảm biến DS-SH304T (1.5M), DS-SH304S (3M), đầu ra điều khiển 1NO, đầu ra điều khiển 2 1NO. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.