Share
Explore

CNT-2SHAR-1 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec

CNT-2SHAR-1 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec thuộc dòng CNT, 230VAC 50/60Hz, đầu vào cảm biến DS-SH304T (1.5M), DS-SH304S (3M), đầu ra điều khiển 1NO, đầu ra điều khiển 2 1NO, đầu ra cảnh báo 2 relay, truyền thông Chân RS485, cân nặng 400g. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.