Share
Explore

Dự án triển khai ORKs đến 30/06/2021

Prioritize your tasks
Results from OKRs Quarter 2.png
Timeline
1
Đề xuất chính sách thưởng
Buổi họp với GĐ vùng, hướng dẫn bộ framework NA
Quy trình vận hành phối hợp giữa NA và GĐV tổ chức lớp học
Ký kết MOU với 4 trường đại học: UFM, HUFI, UEF, IUH, HIU
Tất cả văn phòng Nextpay VN đồng loạt tuyển dụng vị trí DTC
Chiến dịch thu hút nhân sự vào nghề CĐS
Thực thi chiến dịch thu hút nhân sự
Tổ chức chiến dịch nghề DTC cho sinh viên
Thực thi chiến dịch nghề DTC cho sinh viên
Landing Page Nextpay
2 workshop CĐS cho sinh viên HCM quy mô 450 sinh viên
Tạo framework tổ chức workshop cho sinh viên
Chương trình đào tạo & lộ trình đào tạo cho SM
Hoàn thành cỗ máy sản xuấy sales bao gồm: Quy trình sản xuất, outcome sản xuất, người phụ trách
Hà Nội 2 lớp
HCM 2 lớp
ĐTNB 2 lớp
Sông Hồng 1 lớp
Bắc Bộ 1 lớp
Bắc Trung Bộ 1 lớp
Trung Trung Bộ 1 lớp
NTB-TNB 1 lớp
Đại học 2 lớp
NA tự tuyển 1 lớp
Apr 29
May 4
May 9
May 14
May 19
May 24
May 29
Đề xuất chính sách thưởng
Buổi họp với GĐ vùng, hướng dẫn bộ framework NA
Quy trình vận hành phối hợp giữa NA và GĐV tổ chức lớp học
Ký kết MOU với 4 trường đại học: UFM, HUFI, UEF, IUH, HIU
Tất cả văn phòng Nextpay VN đồng loạt tuyển dụng vị trí DTC
Chiến dịch thu hút nhân sự vào nghề CĐS
Thực thi chiến dịch thu hút nhân sự
Tổ chức chiến dịch nghề DTC cho sinh viên
Thực thi chiến dịch nghề DTC cho sinh viên
Landing Page Nextpay
2 workshop CĐS cho sinh viên HCM quy mô 450 sinh viên
Tạo framework tổ chức workshop cho sinh viên
Chương trình đào tạo & lộ trình đào tạo cho SM
Hoàn thành cỗ máy sản xuấy sales bao gồm: Quy trình sản xuất, outcome sản xuất, người phụ trách
Hà Nội 2 lớp
HCM 2 lớp
ĐTNB 2 lớp
Sông Hồng 1 lớp
Bắc Bộ 1 lớp
Bắc Trung Bộ 1 lớp
Trung Trung Bộ 1 lớp
NTB-TNB 1 lớp
Đại học 2 lớp
NA tự tuyển 1 lớp
Chi tiết
1
People
Title
Status
Start date
Estimate Duration
Noted
1
HL
Hưng Tiến Liêu
Đề xuất chính sách thưởng
Missed
5/18/2021
2 days
Pending do chưa đủ cở sở để đè xuất
2
HL
Hưng Tiến Liêu
Buổi họp với GĐ vùng, hướng dẫn bộ framework NA
Done
5/4/2021
1 day
3
HL
Hưng Tiến Liêu
Quy trình vận hành phối hợp giữa NA và GĐV tổ chức lớp học
Done
5/5/2021
1 day
Chiều ngày 05/05 tổng hợp và họp với các GĐV
4
HL
Hưng Tiến Liêu
Ký kết MOU với 4 trường đại học: UFM, HUFI, UEF, IUH, HIU
On Going
5/6/2021
14 days
các trường chủ trương đồng ý, đang dính dịch nên chưa ký offline. UEF ký trước
5
ĐP
Đức Minh Phạm
Tất cả văn phòng Nextpay VN đồng loạt tuyển dụng vị trí DTC
Done
5/10/2021
20 days
6
ĐP
Đức Minh Phạm
Chiến dịch thu hút nhân sự vào nghề CĐS
Done
4/29/2021
3 days
DONE. Hoành thành thực tế vào sáng ngày 04/04/2021
7
ĐP
Đức Minh Phạm
Thực thi chiến dịch thu hút nhân sự
Done
5/5/2021
27 days
8
ĐP
Đức Minh Phạm
Tổ chức chiến dịch nghề DTC cho sinh viên
Done
5/2/2021
3 days
Chudoso Unitour
9
ĐP
Đức Minh Phạm
Thực thi chiến dịch nghề DTC cho sinh viên
Missed
5/5/2021
27 days
Pending do dịch
10
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Landing Page Nextpay
Done
4/29/2021
1 day
11
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
2 workshop CĐS cho sinh viên HCM quy mô 450 sinh viên
Missed
5/4/2021
27 days
Pending do dịch
12
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Tạo framework tổ chức workshop cho sinh viên
Done
4/29/2021
7 days
13
NT
Nhat Bui On Your Training
Chương trình đào tạo & lộ trình đào tạo cho SM
Done
5/4/2021
13 days
Sử dụng chung lộ trình với nhân viên
14
NT
Nhat Bui On Your Training
Hoàn thành cỗ máy sản xuấy sales bao gồm: Quy trình sản xuất, outcome sản xuất, người phụ trách
Done
4/29/2021
1 day
15
NT
Nhat Bui On Your Training
Hà Nội 2 lớp
Done
5/6/2021
1 day
Họp với các GDV, để biết thời gian dự kiến mở lớp.
16
NT
Nhat Bui On Your Training
HCM 2 lớp
Done
5/6/2021
12 hrs
17
NT
Nhat Bui On Your Training
ĐTNB 2 lớp
Missed
5/7/2021
12 hrs
18
NT
Nhat Bui On Your Training
Sông Hồng 1 lớp
Missed
5/7/2021
12 hrs
19
NT
Nhat Bui On Your Training
Bắc Bộ 1 lớp
Done
5/10/2021
12 hrs
20
NT
Nhat Bui On Your Training
Bắc Trung Bộ 1 lớp
Done
5/10/2021
12 hrs
21
NT
Nhat Bui On Your Training
Trung Trung Bộ 1 lớp
Done
5/11/2021
12 hrs
22
NT
Nhat Bui On Your Training
NTB-TNB 1 lớp
Done
5/11/2021
12 hrs
23
NT
Nhat Bui On Your Training
Đại học 2 lớp
Missed
5/12/2021
12 hrs
24
NT
Nhat Bui On Your Training
NA tự tuyển 1 lớp
Missed
5/12/2021
12 hrs
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.