Share
Explore

Tam phủ, tứ phủ là gì?

trong tín ngưỡng thờ Mẫu tương ứng với các miền khác nhau của vũ trụ. Tam phủ gồm 3 miền: Thiên phủ (miền trời), Địa phủ (miền đất), Thoải phủ (miền sống nước, biển cả). Tứ phủ ngoài 3 miền của Tam phủ còn thêm miền thứ tứ là Nhạc phủ (miền rừng núi). Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, tứ phủ còn được biết đến với tân gọi của người Việt, Nét văn hóa đặc trưng của .
c
tam-phu-cong-dong-tu-phu-van-linh-la-gi-hieu-sao-cho-dung.jpg
Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh
Không ai có thể đoán chính xác các phủ ra đời khi nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, phải có Tam Phủ rồi mới sinh ra Tứ Phủ, với ba vị thánh mẫu chính là mẫu Thượng Thiên (mẫu Trời), mẫu Thoải (mẫu sông nước), mẫu Thượng Ngàn (mẫu rừng núi), về sau mới được thêm mẫu Địa (mẫu đất) đại diện cho đất đai thổ nhưỡng vùng châu thổ sông Hồng. 4 phủ này đại diện cho bốn hướng, với mỗi phủ là một miền không gian trù phú khác nhau ứng với các màu khác nhau, với đỏ là Thiên Phủ, vàng là Địa Phủ, trắng là Thoải Phủ và xanh là Nhạc Phủ.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.