Skip to content
Basic SQL
Share
Explore

Các loại hàm trong SQL

COUNT
đếm số hàng trong một cột cụ thể.
SUM
cộng tất cả các giá trị trong một cột cụ thể.
MIN
MAX
lần lượt trả về giá trị thấp nhất và cao nhất trong một cột cụ thể.
AVG
tính giá trị trung bình của một nhóm các giá trị đã chọn.

SQL COUNT

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.