Share
Explore

SMART HUB Conotec - Bộ điều khiển nhiệt độ - SMART (115x70mm)

Bộ điều khiển nhiệt độ SMART HUB Conotec thuộc dòng SMART, kết nối kiểu bắt vít, kích thước 115x70mm, đặc trưng: dây (1Port, 10, 100Mbps WAN), Smart IO +Wireless, Bộ chuyển đổi DC bên ngoài (5V, 1A). Xem ngay:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.