Share
Explore

Tìm Hiểu Đại Đức Là Gì Và Các Danh Xưng Khác Trong Phật Giáo

Các danh hiệu “Đại Đức” “Thượng Tọa” và “Hòa Thượng” đều được sử dụng để biểu hiện lòng tôn kính và tôn trọng đối với một tu sĩ Phật giáo có uyên bác và đạo đức. Để thấu hiểu sâu hơn về những tôn xưng này, hãy cùng khám phá khái niệm về những tôn xưng trong Phật Giáo, đặc biệt về Đại Đức là gì và ý nghĩa của chúng trong bài viết dưới đây!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.