Skip to content
About me
Share
Explore

Note

-- Big project for SQL
-- Link instruction: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WnBJsZXj_4FDi2DyfLH1jkWtfTridO2icWbWCh7PLs8/edit#gid=0


-- Query 01: calculate total visit, pageview, transaction and revenue for Jan, Feb and March 2017 order by month
#standardSQL
select
format_date('%Y%m', parse_date('%Y%m%d',date)) as Month,
sum(totals.visits) as visits,
sum(totals.pageviews) as pageviews,
sum(totals.transactions) as transactions,
sum(totals.totalTransactionRevenue) as revenue
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
where date between '201701' and '201704'
group by month
order by month

-- Query 02: Bounce rate per traffic source in July 2017
#standardSQL
select
trafficSource.source as source,
sum(totals.visits) as total_visits,
sum(totals.bounces) as total_no_of_bounces,
sum(totals.bounces)*100/sum(totals.visits) as bounce_rate
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
where date between '20170701' and '20170731'
group by source
order by total_visits DESC

-- Query 3: Revenue by traffic source by week, by month in June 2017
#standardSQL
select
'Week' as time_type,
format_date('%Y%V',parse_date("%Y%m%d",date)) as time,
trafficSource.source as source,
sum(totals.totalTransactionRevenue) as revenue
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
where date between '20170601' and '20170631'
group by source, time
union all
select
'Month' as time_type,
format_date('%Y%m',parse_date("%Y%m%d",date)) as time,
trafficSource.source as source,
sum(totals.totalTransactionRevenue) as revenue
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
where date between '20170601' and '20170631'
group by source, time
order by revenue DESC

--Query 04: Average number of product pageviews by purchaser type (purchasers vs non-purchasers) in June, July 2017. Note: totals.transactions >=1 for purchaser and totals.transactions is null for non-purchaser
#standardSQL
with purchase_user as(
select
format_date('%Y%m',parse_date("%Y%m%d",date)) as month,
avg(totals.pageviews) as avg_pageviews_purchase
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
where (date between '201706' and '201708') and totals.transactions >= 1
group by month
),
non_purchase_user as(
select
format_date('%Y%m',parse_date("%Y%m%d",date)) as month,
avg(totals.pageviews) as avg_pageviews_non_purchase
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
where (date between '201706' and '201708') and totals.transactions is null
group by month
)

select
month,
avg_pageviews_purchase as avg_pageviews_purchase,
avg_pageviews_non_purchase as avg_pageviews_non_purchase
from purchase_user p
join non_purchase_user n on p.month = n.month
order by month-- Query 05: Average number of transactions per user that made a purchase in July 2017
#standardSQL
select
format_date('%Y%m', parse_date('%Y%m%d',date)) as Month,
safe_divide(sum(totals.transactions),count(distinct fullVisitorId)) as Avg_total_transactions_per_user
from `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_201707*`
where totals.transactions >= 1
group by Month;

-- Query 06: Average amount of money spent per session
#standardSQL-- Query 07: Products purchased by customers who purchased product A (Classic Ecommerce)
#standardSQL--Query 08: Calculate cohort map from pageview to addtocart to purchase in last 3 month. For example, 100% pageview then 40% add_to_cart and 10% purchase.
#standardSQL


image.png

Hi anh Wilson,
Hôm nay em soạn tin nhắn này muốn cập nhật đến anh Wilson một số thông tin đến từ em.
Về mục tiêu tại NextAcademy
Bản thân em chấp nhận việc fail các mục tiêu mà em đặt ra khi đến với NextAcademy.
Hiệu suất làm việc của em về số liệu liên quan đến kết quả tạo ra tăng trưởng cho NextAcademy cũng tạo ra sự ảnh hưởng.
2. Về bản thân em
Ưu điểm:
Trong năm qua, em cũng thấy có nhiều sự phát triển về mặt nhìn nhận vấn đề từ bản thân em.
Học được cách làm việc framework và cấu trúc thông tin dẫn đến hiệu quả của anh Wilson
Mở rộng kiến thức bản thân trong lĩnh vực SaaS Sales
Khuyết điểm:
Không giỏi trong việc vận hành bộ phận marketing 1 mình
Luôn đi từ nền tảng lý thuyết → thực hành → thực tế. Thiếu sự linh hoạt trong việc vận hành vào quy mô startup
Thiếu các kết quả liên quan đến số liệu.
Sự tăng trưởng trong 1 mãng về khía cạnh marketing có sự giảm sút.
Đánh giá bản thân:
Khoảng thời gian làm việc với anh Wilson em thấy học được nhiều thứ về việc lập OKRs và kế hoạch đạt được mục tiêu.
Được học hỏi từ anh Minh và anh Nhật về nhiều góc nhìn khác trong một doanh nghiệp.
Kỹ năng chuyên môn và điều em hướng đến là làm việc trong lĩnh vực công nghệ với chuyên môn Growth và Data bị giảm.
3. Quyết định của em
Em xin phép anh Wilson cho em nghỉ việc tại NextAcademy
Em sẽ làm việc thêm từ 30 - 45 ngày để anh Wilson chuẩn bị kế hoạch về nhân sự Marketing
4. Trao đổi trực tiếp
Em sẽ hoàn tất các công việc hiện tại em đang đảm nhiệm tại NextAcademy
Khoảng thời gian qua em cũng được anh Wilson giúp đỡ rất nhiều và em trân trọng khoảng thời gian này. Em cũng đã suy nghĩ rất kĩ và chuẩn bị cho lộ trình của em. Mong anh Wilson hiểu và tôn trọng quyết định của em.
Cảm ơn anh Wilson.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.