Share
Explore

Tiền Bồi Thường Bảo Hiểm Có Chịu Thuế GTGT Không?

? Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, tiền bồi thường bảo hiểm không chịu thuế GTGT trong hầu hết các trường hợp. Điều này được quy định tại:
Tiền Bồi Thường Bảo Hiểm Không Chịu Thuế GTGT Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, tiền bồi thường bảo hiểm không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Điều này được quy định tại:
Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Hợp đồng bảo hiểm giữa bên tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Cơ sở pháp lý:
Luật thuế giá trị gia tăng 2019 quy định đối tượng chịu thuế, thuế suất và nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, luật này không quy định tiền bồi thường bảo hiểm là đối tượng chịu thuế GTGT. Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định chi tiết về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định này, tiền bồi thường bảo hiểm không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.