🔖 รวมคะแนน

รวมคะแนนกรรมการแต่ละท่าน
0
กรรมการ
อาคาร
SMART
PLUS
OMNI
1
คุณกวาง
1
2
คุณกฤษ
1
3
คุณเต้
1
4
คุณเสถียร
1
5
คุณงอน
1
6
หมอเจี๊ยบ
2
7
กรรมการ B1
2
8
กรรมการ B2
2
9
กรรมการ B3
2
10
กรรมการ B4
2
11
กรรมการ B5
2
12
กรรมการ B6
2
13
รวมคะแนน
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.