Share
Explore

icon picker
Event 21K8 Đông Đô - 220625

Timeline và nhiệm vụ chi tiết cho các bạn trong BTC
Các nhiệm vụ chi tiết cần được xung phong/phân công cho đầu mối phụ trách cụ thể. Sau đó các đầu môi có thể huy động thêm nhân sự hỗ trợ cho mảng công việc của mình

Add task
Giám sát đầu việc - updated 220613 13:05
1
ID
Công việc
Start date
End date
Phụ trách
Track
Ghi chú
1
1.1
Tiếp tục liên lạc - cập nhật kết quả đăng ký
6/10/2022
6/18/2022
Quang
Đánh giá hiện trạng theo lớp để đốc thúc
2
1.2
Thu tiền, XNDK
6/10/2022
6/18/2022
Chinh
3
1.3
Tìm kiếm địa điểm, đặt cọc
6/10/2022
6/15/2022
Chinh
Done = Công viên nhỏ
4
1.4
Đặt tiệc
6/12/2022
6/17/2022
Vân
5
1.5
Thiết kế mẫu áo lưu niệm
6/12/2022
6/14/2022
Hùng
6
1.6
Thiết kế banner, các visual chính thức
6/14/2022
6/17/2022
Hùng
7
2.1
In áo lưu niệm, quà tặng
6/14/2022
6/23/2022
Chinh
8
2.2
Xây dựng chương trình
6/7/2022
6/22/2022
Hùng
9
2.3
Thuê Quản trò
6/10/2022
6/21/2022
Vân
10
2.4
Trang trí, setup event (với nhà hàng)
6/21/2022
6/24/2022
Vân
11
2.5
Ghi hình, chụp ảnh (dịch vụ)
6/24/2022
6/27/2022
Hùng
12
3.1
Quản lý tiệc/ dịch vụ nhà hàng
6/24/2022
6/25/2022
Trang
13
3.2
Tiếp đón, cập nhật thông tin
6/24/2022
6/25/2022
Thảo
14
4.1
Quản lý TC, mua sắm
6/17/2022
6/30/2022
Yên
There are no rows in this table
14
Count
Timeline
1
Tiếp tục liên lạc - cập nhật kết quả đăng ký
Thu tiền, XNDK
Tìm kiếm địa điểm, đặt cọc
Đặt tiệc
Thiết kế mẫu áo lưu niệm
Thiết kế banner, các visual chính thức
In áo lưu niệm, quà tặng
Xây dựng chương trình
Thuê Quản trò
Trang trí, setup event (với nhà hàng)
Ghi hình, chụp ảnh (dịch vụ)
Quản lý tiệc/ dịch vụ nhà hàng
Tiếp đón, cập nhật thông tin
Quản lý TC, mua sắm
February 26, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
February 27, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
February 28, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
February 29, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
March 1, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
March 2, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
March 3, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
March 4, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
March 5, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
March 6, 2024
12AM
1AM
2AM
3AM
4AM
5AM
6AM
7AM
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
5PM
6PM
7PM
8PM
9PM
10PM
11PM
Day
TodayFit

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.