Đường chỉ tay có người âm phù hộ đúng chuẩn, chi tiết