Mål

Smarta Mål

Loading…

image.png

image.png

Ta reda på vilka mål som är relevanta genom att utgå från vad som är viktigt att följa upp i verksamheten för att den ska utvecklas i rätt riktning. Vissa kan bli gemensamma mål, andra kan sättas på respektive medarbetare.
Kännetecknande för ett smart mål
Ett smart mål kännetecknas av att det är:
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsbundet
Specifikt handlar om att det ska vara tydligt och avgränsat. Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. De som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå det, och känna att det är möjligt att uppnå. Det ska också vara tydligt inom vilken tid målet ska vara uppfyllt.
Ett exempel: ”Produktionstiden för produkt X ska förkortas med 20 procent jämfört med 1 januari i år. Målet ska vara uppfyllt 1 januari nästa år. Produktionstiden mäts via Y-rapporten.”
Fördelen med att följa smartmodellen är att målen du sätter blir lätta att förstå och möjliga att uppnå. Det blir också tydligt vilket mätvärde som ska användas för att se om ni uppnått målet.
En nackdel med smarta mål är att enskilda medarbetare kan ha svårt att koppla den typen av mål till sitt arbete. Det kan vara omöjligt att veta hur en enskild medarbetare har bidragit till ett uppnått verksamhetsmål. Därför kan det vara mer motiverande för medarbetarna att använda beteendemål.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.