Психосоцијална поддршка: Проект на Филолошки
Share
Explore

Втор циклус (декември 2021-)

На барање на повеќето учесници од првиот циклус работилници од проектот за психосоцијална поддршка на наставниците и студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, Комисијата за унапредување на наставата организира втор циклус во соработка со клиничкиот психолог Лина Ќостарова-Унковска. Целта на вториот циклус е да се одржат придобивките од првиот циклус работилници и да се разработат стратегии за поактивно вклучување на студентите и во наставата и во институцијата.
Во вториот циклус работилници учествуваат:
Елена Ончевска-Агер
Соња Китановска-Кимовска
Искра Тасевска Хаџи-Бошкова
Калина Малеска
Бобан Карапејовски
Елизабета Шелева
Катарина Ѓурчевска Атанасовска
Солзица Поповска
Руска Ивановска-Наскова
Владимир Цветковски
Ивана Дуцкиноска-Михајловска
Станислава-Сташа Тофоска
Зорица Трајкова-Стрезовска
Снежана Петрова
Милена Саздовска-Пигуловска
Гордана Алексова
Мира Беќар
Лидија Капушевска-Дракулевска
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.