nhân viên page

Nhân viên
0
Nhân viên
STT
Lương thèo lèo 1h
Lương kddt 1h
Tổng lương - Sum
1
Hiền
1
40,000
35,000
5,420,080
2
Lệ
2
35,000
30,500
5,140,180
3
Trọng
3
35,000
30,500
4,008,160
4
Mai
4
35,000
30,500
5,789,960
5
Sáu
5
30,000
26,000
2,894,670
6
Hằng
6
35,000
35,000
6,443,940
7
Nhì
7
35,000
30,500
6,538,130
8
Kim
8
40,000
35,000
5,558,980
9
Duy
9
35,000
30,500
2,781,720
10
10
35,000
30,500
2,263,910
11
Quyên
11
35,000
4,762,250
12
Trân
12
0
13
Thủy Đặng
13
40,000
30,000
5,914,444
14
Kim Dung
14
50,000
40,000
6,973,520
15
Bảo Xuyên
15
50,000
40,000
6,973,520
16
Tâm
30,000
26,000
0
17
Duyên
30,000
0
There are no rows in this table
15
Count

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.