Skip to content
Quy Trình Lên Bảng Thu Mua
Share
Explore

Process

1
1 sec ago
Tìm sản phẩm rẻ + phù hợp nhất (kèm thông tin)
2
59 secs
Tìm danh sách SP phù hợp
60 secs
3
1 min 24 secs
Check SP1
25 secs
4
1 min 49 secs
Check SP2
25 secs
5
2 mins 4 secs
Chốt SP + chép dán TT:
Tên, Giá, Link, Chi tiết
15 secs
6
2 mins 4 secs
Tìm nhà cung uy tín cho sản phẩm đó (kèm thông tin)
7
2 mins 29 secs
Xem nhà cung 1
25 secs
8
2 mins 54 secs
Xem nhà cung 2
25 secs
9
3 mins 14 secs
Chốt và lấy thông tin:
Tên, Sđt, Địa chỉ, Web
20 secs
10
3 mins 14 secs
Tính PA sử dụng
11
4 mins
Tham khảo PA sử dụng
46 secs
12
4 mins 10 secs
nhập số lượng mua phù hợp
10 secs
There are no rows in this table
4 mins 11 secs
Sum

StartTime
0
Run
Time
Name
BeginTime
Status
Autotime
1
Run
8/28/2021, 3:10 PM
StartTimeNow
8/28/2021, 3:10 PM
Running
0
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.