Share
Explore

Quy trình xử lý dịch vụ sạch

Với việc bổ sung dịch vụ hút hầm cầu, quy trình xử lí trở nên đa dạng hơn và đảm bảo rằng mọi khía cạnh của việc làm sạch và xử lí chất thải được quản lý một cách toàn diện.
1.Thu thập thông tin và đánh giá: Đối với dịch vụ hút hầm cầu, thu thập thông tin về loại hầm cầu, dung tích, mức độ đầy, vị trí và các yêu cầu khác. Xác định kích thước và dung tích của hầm cầu để ước tính khối lượng chất cần xử lí.
2.Lập kế hoạch và chuẩn bị: Dựa trên thông tin thu thập, lập kế hoạch về cách thực hiện dịch vụ . Xác định loại thiết bị và xe cần sử dụng, lên lịch trình làm việc phù hợp với khách hàng.
4.Xử lí chất thải: Dự theo quy định địa phương, chất thải từ hầm cầu có thể được đưa đến một cơ sở xử lí chất thải hợp pháp để xử lí hoặc tái chế. Đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và vệ sinh khi xử lí chất thải.
5.Kiểm tra chất lượng: Sau khi hoàn tất quá trình hút và xử lí, thực hiện kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng hầm cầu đã được xử lí đúng cách và không còn chất thải gây ô nhiễm.
6.Hoàn tất và bàn giao: Nếu quá trình kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu, hoàn tất quá trình hút hầm cầu và bàn giao hầm cầu cho khách hàng. Đảm bảo vệ sinh và an toàn cho khách hàng.
bài viết liên quan:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.