Skip to content
1KETOAN.COM - Hướng dẫn dành cho khách hàng
Share
Explore

THẢO LUẬN

Video hướng dẫn sử dụng chức năng thảo luận để tương tác với Kế toán viên

Loading…
Tạo chủ đề mới
Chọn Menu Thảo luận, sau đó chọn nút Tạo chủ đề bình luận mới

Nhập nội dung muốn trao đổi, sau đó bấm Gửi

Trả lời bình luận
Rê chuột vào chủ đề muốn trả lời, sau đó chọn nút Trả lời
Công việc cần xử lý
Với những chủ đề có dòng chữ
Chưa xử lý
, là những công việc bạn cần xử lý.

Nếu đã xử lý xong, bạn cần thay đổi trạng thái
Đã xử lý xong
để phần mềm không nhắc việc này bạn nữa
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.