Skip to content
1KETOAN.COM - Hướng dẫn dành cho khách hàng
Share
Explore
Video hướng dẫn đăng nhập

Loading…
Truy cập website:
Cách 1: Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập
Email:
Thông tin trên email
Mật khẩu:
Thông tin trên email


Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google
Nếu hiện tại bạn đã đăng nhập tài khoản email Google kể trên. Bạn nên chọn cách đăng nhập bằng tài khoản Google để không phải điền mật khẩu như Cách 1.

Chọn tài khoản Google để đăng nhập


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.