Skip to content
1KETOAN.COM - Hướng dẫn dành cho khách hàng
Share
Explore

GIỚI THIỆU

Khách hàng sử dụng dịch vụ Kế toán thuế, BCTC của 1KETOAN.COM được kế toán viên tạo tài khoản trên phần mềm online để trực tiếp theo dõi tiến độ công việc và upload chứng từ đầu vào
Phần mềm trên nền tảng web khách hàng chỉ cần mở trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại, truy cập
để sử dụng, không cần phải cài đặt.

Video hướng dẫn sử dụng giao diện
trên máy tính

Loading…


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.