SCCFF Referater
Share
Explore

2020-04-30 Bestyrelsesmøde den 30. april 2020

Generel kommentar.
I disse tider er det ikke nemt at mødes, men vi fandt et sted på Kongelundsfortet, der så lyst ud for en uge siden, men nu var ganske vinteragtigt. Alle regler – vi alle kender – blev overholdt, og på trods forfrosne fingre og styrtregn nåede vi frem til diverse konklusioner.
Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Niels Bloch, sekretær og næstformand
Christel Weih, suppleant
Per Hester, suppleant
Afbud:
Jens Jensen, kasserer
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Vi skal til næste generalforsamling ændre teksten i vedtægterne, så det fremgår, at der nu er to satser på andelene (Action: Niels - gjort)
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)
• Eksempler på hvordan det nye pointsystem vil virke fremlægges (Action: Jens)
• Nyhedsbrev om tildeling af point ved afbud (Action: Niels pending)
• Nyhedsbrev om ændring af deadline ved tildeling af uger (Action: Niels pending)
• Forretningsordenen fjernes som menupunkt på hjemmesiden (Action: Niels – gjort)
• Ventelisten som fast punkt på agendaen (Action: Niels – gjort)
• Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A.)
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Status på ventelisten
5. Status på hjemmesiden.
6. Status på andelsbeviser.
7. Status på lejlighederne.
8. Indkomne forslag.
• Oplæg til beslutning angående husleje og point i Corona krisen. Se nedenfor,
9. Regnskab og bilagsgodkendelse.
10- Agenda generalforsamling (sendt på mail)
• Indhold, lokale og dato.
11. Næste møder
12. Eventuelt
• Godkendelse af sidste referat.
• Vedtægterne (Gjort – udgår),
• Bankboks (Action: Johnny - pending)
• Pointsystem (Action Jens – pending)
• Afbud (Action: Niels – pending)
• Deadline (Action: Niels – pending)
• Forretningsordenen fjernes (Gjort – udgår)
• Bankboks La Clusaz (Action: Niels A./HP.)
2. Supplering af dagsordenen
Ingen
3. Info fra formanden:
Der har været en del henvendelser om betaling og point afgivelse. Se punkt 8.
4. Status på ventelisten
Afventer adgang til skyen.
5. status på hjemmesiden.
Status quo
6. Status på andelsbeviser
Vi afventer generalforsamlingen, eftersom der er forslag om at udvide kredsen af opskrevne andele.
7. Status på lejlighederne
La Clusaz.
2020 vinter: 11 uger udlejet, 4 annulleret. Sommer: 16 udlejet
Har udviklet et dokument, der kan bruges til rejseforsikringen angående erstatning.
Mangler information om hvem, der har betalt. Jens kontaktes (Action: Johnny)
Planlagte fornyelser afventer.
Alicante
2020: Udlejet inden for tre måneder 8uger. Resten af året: 9 uger
Malaga
Aircon udsættes. Mangler også oversigt over hvem der har betalt.
8: Indkomne forslag. Corona krisen.
Lang diskussion om, hvordan vi forholder os til at medlemmerne er ude af stand til at bruge deres lejemål. Vi kan groft set enten holde os til bookingreglerne, eller oprette en undtagelsestilstand, hvor vi ikke opkræver leje eller tilskriver point.
Konklusionen blev det sidste indtil videre, idet det ikke virker rigtigt at opkræve for noget man ikke får. H.P. forfatter en draft til et Nyhedsbrev. Foreningen vil på kort sigt kunne klare det økonomisk.
9. Regnskab og bilagsgodkendelse
Jens var ikke tilstede. Han kontaktes for at få det færdige regnskab sendt til Niels, så det kan blive sendt ud til medlemmerne. (Action: Johnny og Niels)
10. Agenda generalforsamling
Godkendt indhold inkl. Niels A. forslag om forhøjelse af andelsværdien.
11. Næste møder
Bestyrelsesmøde og generalforsamling afventer nyheder om rejsemuligheder.
12. Eventuelt
Ingen emner.
Således opfattet af
Niels den 1. maj 2020
Mail: nielsbloch@yahoo.dk
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.