SCCFF Referater
Share
Explore

2019-11-06 Bestyrelsesmøde den 6. november 2019

Generel kommentar.
Bestyrelsen var fuldtallig og med revisordeltagelse i anledning af budgetlægningen. Jens sørgede for sandwich.
Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Christel Weih, suppleant
Per Hester, suppleant
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Jens Jensen, kasserer
Niels Bloch, sekretær
Lone Johansen, Revisor
Agenda:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Forespørgsel til advokat i Alicante om registrering af Malaga lejligheden på samme måde som i Alicante (Action Jørgen)
• Vi skal til næste generalforsamling ændre teksten i vedtægterne, så det fremgår, at der nu er to satser på andelene (Action: Niels)
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)
• Forespørge Per H. om han vil/kan trykke andelsbeviserne med forskellige navne/beløb (Action: Jørgen/Per)
• Vi besluttede at vi deler dem ud på næste generalforsamling, men informerer om, at vi gør det i et Nyhedsbrev (Action: Niels – (done))
• Eksempler på hvordan det nye pointsystem vil virke fremlægges (Action: Jens)
• Nyhedsbrev om tildeling af point ved afbud (Action: Niels)
• Nyhedsbrev om ændring af deadline ved tildeling af uger (Action: Niels)
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Hjemmesiden. ’
5. Status på lejlighederne.
6. Indkomne forslag.
7. Regnskab og bilagsgodkendelse.
8. Forretningsordenen.
• Eventuelle ’eftertanker’?
• Eksempler på nyt pointsystem
9. Budget for 2020 (forslag allerede indsendt)
10. Næste møder
1. Sidste referat. Udestående:
• Skødet i Malaga: Vi opgiver at gøre mere ved sagen. Punktet udgår.
• Vedtægter: Pending
• Dokumenter i boks. Pending
• Per vil gerne printe de nye andelsbeviser (se nærmere under eventuelt). Punktet udgår.
• Andelsbeviser på generalforsamlingen. Punktet udgår-
• Eksempler på det nye pointsystem. Pending
• Nyhedsbrev om pointtildeling ved afbud. Pending
• Nyhedsbrev om ændring af deadline. Pending.
2. Supplering af dagsorden.
Vi tilføjede to punkter som 10a: Ny runde om opskrivning? og 10b: Venteliste fast punkt på agendaen.
3. Info fra formanden.
Ingen info
4. Hjemmesiden.
Der skal gøres noget vedligehold inden for et år. HP anbefaler at sætte 15000kr af på budgettet til dette.
5. Status fra lejlighederne.
La Clusaz
Vi er 10.000 bedre end budget, idet møbelindkøb er udskudt. Skisæsonen er lejet ud, samt en del til sommer, men generelt er udlejningen stadig lidt sløj.
Alicante.
Vi har haft vandskade, idet der løb vand fra terrassen ned i kælderen. Dette er udbedret til en del gene for den aktuelle lejer. Han tog det dog pænt. Desuden er en utæthed i brusekabinen fixet.
Vaskemetoden fungerer fint. Der aftales ved overlevering til den næste, hvad man gør med vasketøjet - afhængigt af ankomsttidspunkt.
Opgørelse fra advokaten viser, at vi har sparet 922EUR.
Malaga.
Renovering af altan udvendigt, der skulle have startet i februar 2020, hvilket ville have været bedre, er allerede startet til nogen ulejlighed for lejere.
Foreningen kommer til at stå som ejer af lejligheden på elregningen, efter mange år med navnet Cartwright,
6. Indkomne forslag.
Ingen var modtaget.
7: Regnskab og bilagsgodkendelse.
Vi har modtaget 4100 DKK fra BankNordik. De stammer fra medlemsindbetalinger efter, at vi skiftede bank. (Dette reducerer tilsvarende den meget omtalte difference i årsregnskabet for 2018).
Vi har pænt med penge på kontoen, og har stort set ikke brugt noget i administration. Hovedsageligt fordi vi ikke holdt bestyrelses sommermiddag, hvilket ikke betyder, at vi ikke holder den næste år.
8. Forretningsordenen.
Eftertanke angående Deadlines.
Jørgen anførte, at den nye deadline (1. august) medfører, at man ikke kan få besked om Alicante (og Malaga) er bekræftet for oktober før to måneder før den ønskede uge. Oktober er i Spanien en attraktiv måned.
Årsagen til de nye deadlines er, at de følger ferielovens bestemmelser om, hvornår arbejdsgivere skal bekræfte hhv. sommer og vinterferie.
Lidt overordnet kan man vel sige, at de nye deadlines tilgodeser arbejdsramte, og de gamle ikke-arbejdsramte.
Efter nogen debat, besluttede vi, at teste de nye deadlines et år, og så derefter eventuelt justere dem.
Forretningsorden lægges online (Action: Niels)
Bookingreglerne justeres, idet der er overlap med forretningsordenen. Der fremhæves de nye deadlines, og at point bliver beregnet for to år i stedet for et. (Action: Niels)
9. Budget for 2020
Alle budgetter blev godkendt, nu hvor økonomien er god, hvilket bl.a. indebærer installation af klimaanlæg i Malaga, og ny skænk og lamper i La Clusaz.
Vi kan forvente højere ejendomsskatter i Malaga for 2019, idet der er dukket gamle ubetalte regninger op.
Spørgsmål om forskellen mellem nyanskaffelse og vedligehold:
• Udskiftning af slidte genstande er vedligehold.
• Anskaffelse af noget, der ikke har været der før, er nyanskaffelse/investering.
Vi bør måske overveje om vi skal gå over til at lægge budgetter for flere år ad gangen?
10. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 17. januar 2020. Dette møde med fælles spisning efter mødet. (Nærmere info følger).
Bestyrelsesmøde den 4. marts 2020
Generalforsamling den 25. marts 2020
10a. Ny runde om opskrivning af andelsværdien?
Flere medlemmer har henvendt sig om dette, men beslutningen om ikke at gøre det står fast af økonomiske grunde. Det kan måske forventes, at der kommer forslag om det på generalforsamlingen.
10b. Ventelisten
Denne kommer på agendaen som fast punkt (Action: Niels)
11. Eventuelt.
Andelsbeviser
• De nye andelsbeviser vil blive trykt med første indehavers navn (fra dags dato) på forsiden.
• Originalerne opbevares af SCCFF in boks.
• Efterfølgende indehaveres navne kommer på bagsiden.
• De underskrives af formand og kasserer.
• Kopier uddeles på generalforsamlingen suppleret med udsendelse på mail.
• Liste over alle medlemmer med størrelsen af anpart til Per (Action: Jens)
Således opfattet af
Niels den 10. november 2019
Mail: nielsbloch@yahoo.dk
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.