Share
Explore

Kinh Sám Hối Sáu Căn | Tiếng Việt Chữ To Dễ Đọc

Lâu nay mọi người tụng sám hối sáu căn nhưng có hiểu được ý nghĩa nhắc nhở điều gì không? Hãy cùng khám phá ý nghĩa cũng như bài tụng sám hối sáu căn nhé.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.