Share
Explore

Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh Phổ Biến Nhất

có thực sự cần thiết sau khi tụng kinh không? Hãy theo chân để tìm hiểu ý nghĩa phục nguyện sau khi tụng kinh và các bài phục nguyện phổ biến nhất.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.