Skip to content
Quotation VAG
Share
Explore
Module brief - Quotation VAE

Notes Meeting


BOM Hàng hoá - Giá nhập
SPK như nào sẽ đi kèm với Factor như thế đấy
Đưa lên theo dạng Pricelist giá nhập
Em cần file hàng hoá & files SPK từ VMockup
Tỷ giá mỗi tháng mới cập nhật một lần và có chủ động sửa được
Hệ số dự phòng -> để dự phòng (mặc định là 1) -> nhân vào nó luôn (linh hoạt)
*1,1 để chốt giá nhập kho
Nhân vào chi phí nhập khẩu luôn

DTTK
Sales sửa được Hệ số để chỉnh :HSVTTN (4 cái), TKH khách hàng (tính dựa trên giá bán ra), Ngày Kết thúc hợp đồng
Giá nhập kho phải cộng với chi phí vận chuyển. * 1,08 để ra giá nhập kho
Những Sheet còn lại theo giá bán ra
Chi phí Sales cơ hội nhớ trừ tổng TKH
Thưởng Sales và BackOffice cũng y chang
Gom về 9% giá bán - Tổng TKH cho gọn
Nên gom về một đầu để sửa một đầu thôi
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.