Share
Explore

Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu hệ thống
Server Linux cấu hình tối thiểu: 2GB RAM, CPU 2 CORE
NodeJS version 10.18 trở lên
Database MongoDB version 4.0 trở lên
Các bước cài đặt
Download source code tại đây
Download bản backup database
Giải nén các thư mục
image.png
Trong đó:
web: Chứa source code Frontend
api: Chứa source code Backend
Cập nhật các biến môi trường
Thay đổi các biến môi trường tương ứng
MONGO_URI=MONGO_URI
MONGO_USER=MONGO_USER
MONGO_PASS=MONGO_PASS
MONGO_URI: host chạy mongodb
MONGO_USER: tên đăng nhập vào database
MONGO_PASS: mật khẩu truy cập database
Khởi chạy các service
API

pm2 start
WEB

yarn run build
yarn start
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.