Share
Explore

Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu hệ thống

Server Linux cấu hình tối thiểu: 2GB RAM, CPU 2 CORE
NodeJS version 10.18 trở lên
Database MongoDB version 4.0 trở lên

Các bước cài đặt

Download source code tại đây

Download bản backup database

Giải nén các thư mục

image.png
Trong đó:
web: Chứa source code Frontend
api: Chứa source code Backend

Cập nhật các biến môi trường

Thay đổi các biến môi trường tương ứng
MONGO_URI=MONGO_URI
MONGO_USER=MONGO_USER
MONGO_PASS=MONGO_PASS
MONGO_URI: host chạy mongodb
MONGO_USER: tên đăng nhập vào database
MONGO_PASS: mật khẩu truy cập database

Khởi chạy các service

API


pm2 start

WEB


yarn run build
yarn start
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.