Share
Explore

Cập nhật tình hình report

Có 3 nhóm report
1. Report vượt ngưỡng (DONE)

Vượt ngưỡng ngày (DONE)

Design
:

Vượt ngưỡng năm (DONE)

Design
:

2. Report lưu lượng phát thải (70%)

Lưu lượng ngày (Đang thương lượng)

Yêu cầu gốc của KH có 2 mẫu report khác nhau
Mẫu 1
3A382920-506B-4674-99A8-8918D5621454.png

Mẫu 2
E1AF9E95-0A4C-4C76-9664-51D9401FEDFE.png

→ Đang đề xuất với KH gom thành 1 mẫu như dưới
3075773E-7188-4EB7-B30B-128F918E9E7E.png
Design
:
Lưu lượng các năm (DONE)
Mẫu tải xuống
Design
:
Lưu lượng các tháng của 1 năm (DONE)
Mẫu tải xuống
Design
:
3. Report nước, khí (DONE)

Báo cáo loại này giống với các báo cáo hiện có sẵn của iLotusland (TB 24h, TB 1h)
Khác
: Thêm filter cho phép xuất chi tiết các khung thời gian nhỏ hơn
Design
:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.