Share
Explore

icon picker
Ý Nghĩa Của Sao Hữu Bật Cung Tài Bạch

Mặc dù Sao Hữu Bật thường được ví như là cánh tay phải của vua Tử Vi, nhưng nhiều người lại cho rằng Hữu Bật không phải lúc nào cũng mang lại điều tốt lành. Điều này là do khi kết hợp với các tinh thần hung tinh, Hữu Bật cũng có thể tạo ra tác động tiêu cực.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.