Share
Explore

icon picker
Luận Giải Ý Nghĩa Sao Hóa Lộc cung Tài Bạch và Các Cung Khác

Sao Hóa Lộc được xem là một yếu tố tích cực trong tử vi, đặc biệt khi nó xuất hiện ở các cung Tài Bạch. Sao này liên quan đến sự nhẹ nhàng và tôn trọng. Những người mang sao Hóa Lộc cung Tài Bạch thường được cho là không bao giờ gây mất lòng người khác. Tuy nhiên, để đánh giá rõ hơn về ảnh hưởng của Hóa Lộc cung Tài Bạch, cần phải xem xét vị trí cụ thể của nó trong lá số tử vi.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.