Share
Explore

icon picker
Luận Giải Cung Tài Bạch Phi Hóa Khi Nhập Tại Các Cung Mệnh

Việc Cung Tài Bạch phi hóa mang đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến khía cạnh tài chính của bản mệnh, thể hiện qua những khó khăn trong việc kiếm tiền, giữ gìn và phát triển tài sản.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.