Share
Explore

Rắn Thần Naga che mưa cho Đức Phật: Bảo Vệ Chánh Pháp

Trong tín ngưỡng Phật giáo, có một câu chuyện tượng trưng về sự bảo hộ và tôn kính đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – câu chuyện về việc rắn thần Naga che mưa cho Ngài.
Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện ” ” để hiểu sâu hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của nó trong văn hóa Phật giáo.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.